Rain
Rain #01

3 month   Kyoto, Japan


rain, iron

1455 × 1120

2011

Kyoto, Japan