Location: Kyoto / Japan, Edinburgh / UK, Mie / Japan, Ibaraki / Japan